Shotokan kata's


Basiskata Taikyoku

Taikyoku Shodan   Taikyoku Nidan   Taikyoku Sandan

Basiskata Heian

shodan

Heian Shodan 

 

nidan

Heian Nidan

 

sandan

Heian Sandan 

yondan

Heian Yondan

 

godan

Heian Godan

 

Gevorderde Kata

tekkishodan

Tekki Shodan

 

tekkinidan

Tekki Nidan

 

tekkisandan

Tekki Sandan

bassaidai

Bassai dai

 

bassaisho

Bassai Sho

 

kankudai

Kanku dai

 

kankusho

Kanku Sho

 

Hogere kata

chinte

Chinte

 

enpi

Empi

 

gankaku

Gankaku

gojushihodai

Gojushiho dai

 

gojushihosho

Gojushiho Sho

 

hangetsu

Hangetsu

jiIn

Ji'In

 

jion

Jion

 

jitte

Jitte

meikyo

Meikyo

 

ninjushiho

Ninjushiho

 

sochin

Sochin

unsu

Unsu

 

wankan

Wankan

 

Heian oyo

Heian OyoAuthentieke kata

 
Ten No kata

 
 

Kata Ura (tegengestelde richting)


Heian Shodan Ura
 
Heian Nidan Ura
 
Heian Sandan Ura

Heian Yondan Ura
 
Heian Godan Ura
   

Kata Go (achterwaarts)


Heian Shodan Go

 
Heian Nidan Go
 
Heian Sandan Go

Heian Yondan Go
 
Heian Godan Go